» » Protokół nr 11/11/WTC/2018 z posiedzenia Rady Wydziału 22.11.2018 r.

Protokół nr 11/11/WTC/2018 z posiedzenia Rady Wydziału 22.11.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

 

Protokół nr 11/11/WTC/2018

z posiedzenia Rady Wydziału 22.11.2018 r.

 

 

   Posiedzenie prowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło – przewodniczący Rady.

     Obecni (18/31) prof. i dr hab. Choma, Czujko, Czupryński, Grajek, Jóźwiak, Jóźwikowski, Kopytko Kuśmierek, Neffe, Perkowski, Popiel, Puton, Raszewski, Świątkowski, Tykarska, Zieliński oraz (10/22) Herman, Jóźwik, Karczewski, Madejczyk, Rećko, Sadowska, Stawarz, Szala, Szerewicz-Kloske, Zarański i Łyszkowski, Skoczyński, Dzisiów.

 

  Prof. Cudziło przywitał mjr dr hab. Małgorzatę Kopytko z IFT – wybraną do składu Rady, w wyborach uzupełniających w październiku. Dziekan złożył pani major życzenia owocnej pracy na rzecz społeczności wydziałowej. Członkowie Rady przyłączyli się do życzeń.

   Członkowie Rady zatwierdzili bez uwag protokół nr 10/10/WTC/2018 z posiedzenia Rady 18.10.2018 roku.

 

     Przewodniczący obrad zaproponował porządek posiedzenia:

  1. Sprawy naukowe (recenzenci w przewodach dr.);
  2. Sprawy dydaktyczne (informacje);
  3. Sprawy różne (kadrowe) i wolne wnioski.

 

   Proponowany porządek posiedzenia Rada przyjęła w jawnym głosowaniu (jednomyślnie). Następnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie mjr dr hab. Małgorzata Kopytko – przewodnicząca, dr hab. Jarosław Puton i dr hab. Krzysztof Kuśmierek  – członkowie.

 

   Ad. 1.

  1. a) Cudziło poinformował, że wpłynęła informacja prof. A. Świątkowskiego (promotora) o zakończeniu realizacji pracy doktorskiej przez mgr inż. Katarzynę Skrzypczyńską. Temat pracy „Woltamperometryczne oznaczanie związków chloroorganicznych za pomocą węglowych elektrod pastowych”. Przewód wszczęty 19.10.2017r. Prof. Świątkowski złożył pozytywną opinię dołączając egzemplarze rozprawy. Promotor wnioskuje o podjęcie dalszych czynności przewodu. Komisja ds. nauki proponuje wyznaczyć na recenzentów: prof. Andrzeja Czerwińskiego z UW i prof. Ryszarda Dobrowolskiego z UMCS (reprezentują chemię analityczną i elektrochemię). Kandydatka będzie zdawać egzaminy z inżynierii materiałowej – dyscyplina dodatkowa (egzaminator prof. S. Neffe), chemii – dyscyplina podstawowa i j. angielskiego (egzaminator ze SJO WAT). Proponowany skład komisji doktorskiej: prof. Z. Witkiewicz – przewodniczący, profesorowie Neffe, Grajek, Harmata, Kula, Kuśmierek i Popiel.

   Innych uwag nie zgłoszono.

   Na wniosek prowadzącego obrady komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowania w sprawie wyznaczenia recenzentów. Wyniki głosowań: głosowało 18 obecnych członków Rady na 31 uprawnionych. Uznano za ważne 18 głosów.

   Za wyznaczeniem prof. A. Czerwińskiego na recenzenta głosowało 18 osób. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

   Za wyznaczeniem prof. R. Dobrowolskiego na recenzenta głosowało 18 osób. Nikt nie był przeciwny i nikt wstrzymał się od głosowania.

   W wyniku tajnych głosowań Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. Andrzeja Czerwińskiego i prof. dr. hab. Ryszarda Dobrowolskiego na recenzentów rozprawy mgr inż. Katarzyny Skrzypczyńskiej (uchwała 1/11/WTC/2018).

   Rada powołała komisje egzaminacyjne z języka angielskiego i ekonomii (prof. Z. Witkiewicz, prof. A. Świątkowski i egzaminator ze SJO oraz odpowiednio prof. Z. Witkiewicz, prof. A. Świątkowski i prof. S. Neffe – egzaminator z inżynierii materiałowej).

 

 

   Rada powołała komisję doktorską w składzie: prof. Z. Witkiewicz – przewodniczący, profesorowie Neffe, Grajek, Harmata, Kula, Kuśmierek i Popiel (uchwała 2/11/WTC/2018). Rada przyjęła zakresy egzaminów i ustaliła termin ich zdania (4 miesiące) zgodnie z propozycjami komisji ds. nauki, w jawnym głosowaniu (jednomyślnie).

 

  1. b) Cudziło przypomniał, że mgr inż. Aleksandra Krajewska złożyła pracę „Modyfikacja struktur grafenowych do zastosowań w fotonice i elektronice”. Promotorem jest prof. Z. Mierczyk. Komisja ds. nauki wnioskuje o odwołanie prof. P. Kuli z WM PŁ z funkcji recenzenta (może wystąpić konflikt interesów – prof. Kula był członkiem komisji habilitacyjnej dr K. Mitury, a to postępowanie CK wznowiła z urzędu wskazując naszą Radę do prowadzenia postępowania. Jeżeli Rada odwoła prof. Kulę – komisja ds. nauki proponuje wyznaczyć dr. hab. K. Kyzioła z WIMiC AGH na recenzenta rozprawy mgr inż. A. Krajewskiej (dr Kyzioł specjalizuje się w zagadnieniach technologii cienkich warstw i powłok).

   Pytań i uwag nie zgłoszono.

   Na wniosek prowadzącego obrady komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowania w sprawie odwołania prof. P. Kuli z funkcji recenzenta. Głosowało 18 obecnych członków Rady na 31 uprawnionych. Uznano za ważne 18 głosów.

   Za odwołaniem prof. P. Kuli z funkcji recenzenta głosowało 17 osób. Jedna osoba była przeciwna, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

   W wyniku tajnego głosowania Rada odwołała prof. dr. hab. inż. Piotra Kulę z funkcji recenzenta rozprawy mgr inż. A. Krajewskiej (uchwała 3/11/WTC/2018).

   Za wyznaczeniem dr. hab. K. Kyzioła na recenzenta głosowało 17 osób. Jedna osoba była przeciwna, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

   W wyniku tajnego głosowania Rada podjęła uchwałę o wyznaczeniu dr. hab. inż. Karola Kyzioła na recenzenta rozprawy mgr inż. Aleksandry Krajewskiej (uchwała 4/11/WTC/2018).

 

  Ad 2.

   doc. Zarański przedstawił sprawozdanie z realizacji procesu 6.6 dotyczącego oceny poziomu merytorycznego i metodycznego studenckich praktyk zawodowych studentów w WTC. W roku akademickim 2017/18 76 studentów odbywało praktyki (kierunek chemia). Zaliczenie w terminie uzyskało 67 osób. Na kierunku inżynieria materiałowa praktykowały 24 osoby, zaliczyły 22. Powodem braku zaliczeń we wszystkich 11 przypadkach jest brak przesłanej opinii o realizacji praktyki przez zatrudniającego.

    Opinie i oceny wystawione studentom są pozytywne, a w przypadku podchorążych również bardzo dobre. W swoich opiniach podchorążowie pozytywnie oceniają możliwości: uczestniczenia w dowodzeniu i szkoleniu żołnierzy, zapoznania się z realiami pracy w jednostkach wojskowych i dostępu do eksploatowanego sprzętu. Jako wadę wskazują termin realizacji praktyki przypadający na okres urlopów w jednostce. Natomiast opiekunowie z ramienia zakładów pracy oceniają studentów bardzo pozytywnie wskazując na sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań. Studenci byli ciekawi nowych tematów i technologii, charakteryzowali się dobrym przygotowaniem teoretycznym, praktycznym i bardzo dobrą znajomością technicznego języka angielskiego.

    W pytaniach ankietowych dotyczących satysfakcji i zadowolenia ze studentów odbywających praktyki zawodowe opiekunowie zakładowi odpowiedzieli w blisko 60% zdecydowanie tak, a w pozostałych 40%  tak.

     Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez prodziekana.

 

   Ad 3.

  1. a) Cudziło: wpłynęły wnioski o zmianę formy zatrudnienia oraz zmianę stanowiska od 1.12.2018r. na czas nieokreślony:
  • Harmata i prof. Grajek – cały etat st. wykładowcy
  • dr A. Zabielski – 1/2 etatu st. wykładowcy,
  • bryg. M. Witczak – cały etat wykładowcy,

 

 

   Komisja ds. kształcenia i kadr przedstawione wnioski zaakceptowała.

   Uwag nie zgłoszono.

   Na wniosek przewodniczącego obrad komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowania w sprawie poparcia wniosków o zmianę warunków zatrudnienia. W głosowaniu wzięło udział 28 obecnych członków Rady na 53 uprawnionych. Wszystkie głosy były ważne. Wyniki głosowań:

    – prof. W. Harmata – za wnioskiem głosowało 27 osób, przeciw jedna, nikt się nie wstrzymał;

    – prof. H. Grajek – za wnioskiem głosowało 27 osób, przeciw jedna, nikt się nie wstrzymał;

    – dr A. Zabielski – za wnioskiem głosowało 27 osób, przeciw jedna, nikt się nie wstrzymał się;

    – gen. M. Witczak – za wnioskiem głosowało 26 osób, przeciw była jedna, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

    W wyniku głosowań Rada podjęła uchwały popierające zatrudnienie zgodnie z wnioskowanymi warunkami: prof. Władysława Harmaty (5/11/WTC/2018), prof. Henryka Grajka (6/11/WTC/2018), dr. Andrzeja  Zabielskiego (7/11/WTC/2018) i gen. bryg. mgr. inż. Marka Witczaka (8/11/WTC/2018).

 

  1. b) Perkowski przedstawił uwarunkowania organizacyjne związane z ustawą 2.0. M. in. chodzi o obowiązek złożenia przez pracowników naukowych oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej jaką reprezentują (do 30 listopada br.) i oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego (do 31 grudnia). Osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych mogą złożyć oświadczenie, że biorą udział w działalności naukowej. W dyskusji wypowiedzieli się prof. Cudziło, Czupryński i Jóźwikowski. Rektor powoła pełnomocników ds. dyscypliny uprawniającej do procedowania awansu naukowego – prof. T. Czujko w inżynierii materiałowej i prof. S. Cudziło w chemii. Przypisywanie wydawnictw/czasopism do dyscyplin naukowych powinno uwzględniać interdyscyplinarność (ilość dyscyplin formalnie zmalała o połowę).

    Prof. Cudziło zakomunikował, że:

   – planuje się powrót do kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w systemie jednolitych studiów magisterskich, co wymagać będzie odnowienia uprawnień do realizacji studiów II-go stopnia w chemii;

   – rozważa się możliwość utworzenia stanowisk całkowicie badawczych, np. po dwa w każdej dyscyplinie;

   – w ramach wniosków zgłoszonych do NCN, laureatem konkursu OPUS został mjr dr inż. Marek Polański z Katedry ZMiT (grant na 973 tys. zł), a laureatkami PRELUDIUM – mgr inż. Magdalena Karpowicz również z Katedry ZMiT (grant na 208 tys. zł) oraz mgr inż. Joanna Moś z IFT (grant na 126 tys. zł);

   – w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez MNiSW, dr J. Wróbel uzyskał finansowanie projektu „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” na kwotę 4.5 mln zł (w latach 2019 – 2022);

   – pojawia się konieczność akredytacji (inżynierii materiałowej) w KAUT. Jest to temat pozaustawowy ale konieczny organizacyjnie. WME poddał się takiej ocenie i uzyskał certyfikat. Prof. Bogdanowicz naciska teraz na WTC.

   – opracowano projekt nowego statutu WAT i skierowano do konsultacji.

 

      Innych spraw i wniosków nie było.  Na tym zakończono posiedzenie Rady.